Üdvözöl a(z) Mezőcsáti Református Egyházközség

''Ha pedig a világosságban járunk, közösségünk van egymással és Jézus Krisztussal.'' (I. János 1:7)  

Rovatok
HÍREK

KeresésHírek véletlenszerûen

Hírek
[ Hírek ]

·Kulcsszó a kapcsolat: Konferencia a roma gyerekek oktatásáról
·Hírek a mezőcsáti gyülekezet életéről
·Hírek a Mezőcsáti Egyházközség életéről
·"A Reménység és az Örök Élet Vasárnapja"
·\"PALÁNTA\" gyülekezeti családi nap
·Ezt láttuk Bőcsön és Ónodon 2010. június 7-én és 9-én
·Kálvin-szobor avatás, 2010. május 22.
·Konfirmáció ünnepe Mezőcsáton - 2010. május 9.
·Kálvin szobor tájékoztató

Ajánló


Info
PageRank ikon ingyen


Templom: A mezőcsáti református templom belső felújítása 1999-2000.
Dátum: 2007. június 27. szerda, 09:35 Közzétette: kaf

Egyházközség

1. A református templom története
Mezőcsát
nevét 1225-ben egy oklevél említi először. Első ismert temploma a XIV. században fennállott. Lakói a XVI. században reformátusokká lettek, és 1576-ban Tarczali Ferenc volt a prédikátora, akit Melanchton szentelt pappá Wittenbergben. Az 1595. évi összeírás is bizonyítja, hogy templomunk volt. 1596 után lakói behódoltak az egri töröknek, de állandó zaklatásaik miatt (adószedés, rablás) egyre jobban elnéptelenedett, sőt egy időre pusztává lett a falu. 1732-ben még megvolt az a régi templomunk, amit a középkori templom alapjain állítottak hekyre, de alkalmatlan volta miatt 1743-ban lebontottak. 1744-45-ben építették az előző helyére a ma is meglévő templom nyugati részét, valamint egy kőfundamentumra állított 4,5 öl széles, és 4 öl magas fa haranglábat. 1777-ben épült a mai torony, amely akkor még távolabb volt a 32 évvel előtte épült templom keleti szélétől. 1786-ban úgy bővítették a templomot, hogy a templom és a torony között lévő üres teret beépítették. 1856-ban alakult ki a templom mai formája, amikor egy északi és egy alacsonyabb déli oldalhajót nyitottak a hajó közepébe. Az 1890. augusztus 1-i hatalmas tűzben az egész templom leégett, addigi - 1746-ban készült - fakazettás mennyezete is nagyrészt elpusztult. A templom újjáépítése és új belső berendezése 1892-re lett készen, sík, vakolt mennyezettel. A 11*28 m-es belső térben a kétszer 7*8 m-es oldalhajókkal és a három oldalon körülfutó karzatokkal együtt 1200 ülőhely van. Tízváltozatú orgonáját 1891-ben építette Angster József. Keleti homlokzat előtti tornya 47,11 m magas. A templom alatt pince van. Az 1025 kg-os harangot Seltenhofer Frigyes öntötte 1891-ben Sopronban, a 477 és 275 kg-osakat 1922-ben a budapesti Harangművek. Az 1848-49-es szabadságharc idején tábori papként szolgált lelkipásztora, Bódogh János. (Várady József: Tiszáninnen református templomai, 187. oldal)
Az elpusztult mennyezet királykazettájának felirata ez volt: Ez Isten Háza Urunk Születése után MDCCXLV. Esztendőben az Úr Nevében Nemes Csáth városa közönséges költségével kezdett épülni T. Sárkány Sámuel predikator, Kérészi Zsigmond oskolamester, Fő Bíró N. N. Szabó Péter, Curator N. N. Szabó István, Fő Tanáts N. és N. Matyus János, N. és N. Veres Bálint, N. N. Gyurkó Márton, N. és N. Csóka György, N. és N. Soltész Nagy István, Dávid János, Hombordi János, N. N. Erős János, N. N. Márk István, N. N. Kriszton János, N. N. Kontz István, Kürti István, Taar János, N. N. Szabó János, Szűcs István, N. N. Frona Miklós, N. N. Németh Mihály, Szanyi János, Notarius Szabó György idejekben. Kőmíves Átsmunka elvégeztetvén, felszenteltetett Sz. András havának 21. napján T. T. Csáji Márton Superintendens Uram által hathatósan predikálván I. Mós. XVIII. X. 17. Az asztalosmunka penig elvégeztetett MDCCXLVI. Esztendőben T. T. Bornemissza K. János osk. Mest. K. S. idejében. Fő Bíró K. K. Márk István, Curator N. N. Gyurkó Márton és a feljebb való első Tanáts, Egyházfi Cseppegi András idejekben. Hála légyen az Istennek. Zach. IV. X. 7. Ez a templombeli munka készült Rév Comaromi becsületes Aszt. Mest. emberek Czina István és Kontz János által. Mest. legény Tüdős János, Szabó István által.

2. A fakazettákról
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Mezőcsát alföldi község, de a Felvidék határán fekszik. Református templomának az 1890-es tűzvészből kimentett 22 mennyezeti, 10 karzatelőt díszítő kazettát és 14 karzattartó festett faoszlopot - az egyiken 1746-os évszám volt - az akkoriban alapított budapesti Iparművészeti Múzeum 900 aranykoronáért megvásárolta, mely összeg nagyban segítette az igen nagy veszteséget szenvedett egyházat, hogy templomát és orgonáját újjáépítse. 1891. november 3-án Ágotha Imre kassai rajztanár és festőművész lerajzolta a maradék kazettákat, hogy ezzel is gyarapítsa a még megmenthető nemzeti értékeinket. Az igen értékes kazetták és kazetta-töredékek szakszerű irodalmi ismertetését is ő, valamint Huszka József muzeológus végezték el, az előbbié Kassán jelent meg 1891-ben, az utóbbié pedig a budapesti Magyar Iparművészet I. 1897-98. évf. 20-25. oldalain. Ágotha 1891-ben közzétette 20 tábla rajzát is. A karzat felirata csak Huszka feljegyzéseiben olvasható. Huszka helyesen ismerte fel a széles négyszirmú rózsa középkori eredetét és magyar jellegét, de további következtetése már így hangzik: "Ez egészen magyar vonás, a pávatoll szárát utánozva." A csomós végű levelek valóban jellegzetesek, de túlzás volt azt közvetlenül a román kortól származtatni és hajóink orrával(!) kapcsolatba hozni. A tulipán- és szegfű-motívumok határozottan törökösek, az akantuszvirágok és vázák az országszerte szokásos stilizálásban jelennek meg. Egyedi sajátossága e munának egy csipkésszirmú, szív idomú, szűcshímzéseken gyakori elem, amely szintén előfordul törökös hímzéseinken is. A motívumok közeit a mindenütt kedvelt indás-pöttyös vonaljáték tölti ki. Színben erősen megfakult a festés. Fehér alapon zöld, kék, piros és sárga színűek a díszítmények, de mindegyik szín halvány, fakó. A ma közkézen lévő szakirodalom Tombor Ilona: Magyarországi festett famennyezetek (Bp. Akadémiai Kiadó, 1968.), és Domanovszky György: A magyar nép díszítőművészete (Bp. Akadémiai Kiadó, 1981.), itt forrásanyagul is szolgáltak.
Az 1970-es években az Iparművészeti Múzeum megkereste egyházunkat a kazetták visszahelyezésének gondolatával, hogy ezzel helyreállítsa a templom műemléki értékét. Presbitériumunk a jó szándék helyességét nem vitatta, de anyagiak hiányában az akkori helyreállítás elmaradt. A kazetták az 1980-as években történt restaurálásuk után kerültek az őket megillető egyházi helyre Debrecenbe, a Református Kollégium Egyházművészeti Múzeumának mennyezetére, illetve az Oratóriumba vezető lépcső fordulójának falára.
1999. februárjában jelent meg a Nemzeti Kulturális örökség Minisztériumának pályázata, mely Épített örökség és megóvás felújítása címen felvillantotta előttünk annak reménységét, hogy újrateremtődhet a végérvényesen elveszettnek hitt érték. A minisztérium elfogadta pályázatunkat, és 3 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesített, 1,8 millió Ft-os önrész vállalásával. A 12 millió Ft-ra tervezett beruházás minisztériumi támogatását a presbitérium elfogadta, és úgy határozott, hogy felövezi derekát, és arra készül, hogy Isten segítségével a prófétai szó megvalósulásának átélői lehessünk:
"És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztetel romlás építőinek, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak." (Ézs.58:12.)

3. Az újjáépítés
Az előkészítés során jutottunk el Hajdú János forrói asztalosmesterhez, Deák Árpád nagyváradi képzőművész - restaurátorhoz, dr. Gyulai Éva miskolci muzeológushoz, aki 1999. szeptember 26-án egy művészettörténeti előadásban mutatta be kazettáink művészettörténeti értékeit, az újjáépítés fontosságát, annak feltétlen megvalósítását ajánlva az egyháznak, Oltai Péter belsőépítész mérnökhöz, az OMV munkatársához, aki a sonkádi Európa-díjat kapott műemlék templom belsőépítészeti munkáit tervezte és vezette, az ő szakvéleménye: "A művész a rendelkezésre álló eredeti darabok alapján, az irodalomban publikált illusztrációk és leírások figyelembe vételével végzi munkáját. A megsemmisült XVIII. századi állapot pontos reprodukálására ma már nincs mód, de ez a törekvés műemléki szempontból hamis eredményre vezetne. A táblák egyrészt a történetileg hiteles képek másolatai, másrészt az adott motívumkincsből szerkesztés- és festésmódból és színvilágból építkező új kompozíciók. Megítélésem szerint a megfestett táblák felhelyezésük után összhatásukban az egykori népies barokk mestermű hangulatát, jellegét fogják újjáteremteni, és a mai szemlélő számára közvetíteni. A festett táblákon a népi díszítőművészetben általános stilizált növényi ornamentika jelenik meg. A tulipán, a szegfű, a rózsa, az akantuszvirágok és vázák a leggyakrabban használt elemei a kompozícióknak. A szimmetria szabályai szerint, de játékos változatossággal elrendezett motívumok közeit indás-pöttyös vonaljáték tölti ki. Az azonos festett keretbe foglalt táblák alapszíne fehér, a díszítmények kék, piros, sárga és zöld színűek. A kép a vékony kontúrvonalak behúzásával válik rajzosabbá, határozottabbá." (Gazda István lelkipásztor.)
A 231 kazetta 2000 őszére helyére került, a hálaadó ünnepség 2000. november 19-én volt. Néhány fénykép mutatja szépségüket. (A templom-belső képeit Várady József lelkipásztor készítette.)

Megtekinthető munkanapokon 8.00-tól 16.00-ig, illetve ezen kívüli időpontokban előzetes egyeztetés alapján.
Érdeklődni munkanapokon, a 49/552-071-es telefonszámon lehet.
E-mail cím: lelkhiv@bicomix.hu
Megközelíthető:
- autóbusszal Mezőkövesd, Miskolc, Tiszaújváros útirányokból (ez esetben Mezőcsát aut. áll. megállóhelyen kell leszállni, az autóbuszállomás a templom mögött található)
- gépkocsival szintén Mezőkövesd, Miskolc, Tiszaújváros útirányokból


Az ünnepi kiadvány képei


A régi kazetták Debrecenben

A régi kazetták néhány darabja

 
Minták az új kazettákból


A templom belseje az új fakazettás mennyezettel


A templom belseje az új fakazettás mennyezettel


Az új királykazetta


A templom 2000-ben

 
Kapcsolódó linkek
· Több hír: Egyházközség
· Több hír: kaf


Legolvasottabb hír ebben a rovatban:
Egyházközség:

A mezőcsáti református templom belső felújítása 1999-2000.


Hír értékelése
Értékelés: 0
Szavazat: 0

Értékeld ezt a hírt:

Kiváló
Nagyon jó
Jó
Átlagos
Rossz


Parancsok

 Nyomtatható változat Nyomtatható változat


Kapcsolódó rovatok

Egyházközség(C) 2006 | Mezőcsáti Református Egyházközség | Minden jog fenntartva. | Impresszum

Készítette: kaf

A PHP-Nuke terméktámogatás nélküli szabad szoftver, amelyre a GPL licensz érvényes.
Oldalkészítés: 0.06 másodperc